Conference Papers

Rule-Guided Compositional Representation Learning on Knowledge GraphsRule-Guided Compositional Representation Learning on Knowledge Graphs
Guanglin Niu,Yongfei Zhang,Bo Li,Peng Cui,Si Liu,Jingyang Li,Xiaowei Zhang
AAAI 2020[PDF]
Tree-Structured Policy based Progressive Reinforcement Learning for Temporally Language Grounding in Video
Jie Wu, Guanbin Li, Si Liu, Liang Lin
AAAI 2020[PDF]

Technique Report

PSGAN: Pose and Expression Robust Spatial-Aware GAN for Customizable Makeup Transfer
Wentao Jiang, Si Liu, Chen Gao, Jie Cao, Ran He, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
2020[PDF]
AdversarialNAS: Adversarial Neural Architecture Search for GANs
Chen Gao, Yunpeng Chen, Si Liu, Zhenxiong Tan, Shuicheng Yan
2020[PDF]
A Real-Time Cross-modality Correlation Filtering Method for Referring Expression Comprehension
Yue Liao, Si Liu , Guanbin Li ,Fei Wang ,Yanjie Chen ,Chen Qian ,Bo Li
2020[PDF]
PPDM: Parallel Point Detection and Matching for Real-time Human-Object Interaction Detection
Yue Liao, Si Liu, Fei Wang, Yanjie Chen, Chen Qian, Jiashi Feng
2020[PDF]