Journal Papers

Scene Graph Generation with Hierarchical Context
Guanghui Ren, Lejian Ren, Yue Liao, si liu*, Bo Li, Jizhong Han, Shuicheng Yan
TNNLS 2020[PDF]
ORDNet: Capturing Omni-Range Dependencies for Scene Parsing
Shaofei Huang, si liu*, Tianrui Hui, Jizhong Han, Bo Li, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
TIP 2020

Conference Papers

PSGAN: Pose and Expression Robust Spatial-Aware GAN for Customizable Makeup Transfer --Oral
Wentao Jiang, si liu*, Chen Gao, Jie Cao, Ran He, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
CVPR 2020[PDF][code]
AdversarialNAS: Adversarial Neural Architecture Search for GANs
Chen Gao, Yunpeng Chen, si liu*, Zhenxiong Tan, Shuicheng Yan
CVPR 2020[PDF][code]
A Real-Time Cross-modality Correlation Filtering Method for Referring Expression Comprehension
Yue Liao, si liu* , Guanbin Li ,Fei Wang ,Yanjie Chen ,Chen Qian ,Bo Li
CVPR 2020[PDF]
PPDM: Parallel Point Detection and Matching for Real-time Human-Object Interaction Detection
Yue Liao, si liu*, Fei Wang, Yanjie Chen, Chen Qian, Jiashi Feng
CVPR 2020[PDF][code]
Referring Image Segmentation via Cross-Modal Progressive Comprehension
Shaofei Huang#, Tianrui Hui#, si liu*, Guanbin Li, Yunchao Wei, Jizhong Han, Luoqi Liu, Bo Li. (#Equal contribution)
CVPR 2020[PDF] [code]
Linguistic Structure Guided Context Modeling for Referring Image Segmentation
Tianrui Hui, si liu*, Shaofei Huang, Guanbin Li, Sansi Yu, Faxi Zhang, Jizhong Han
ECCV 2020
Rule-Guided Compositional Representation Learning on Knowledge GraphsRule-Guided Compositional Representation Learning on Knowledge Graphs
Guanglin Niu,Yongfei Zhang,Bo Li,Peng Cui,Si Liu,Jingyang Li,Xiaowei Zhang
AAAI 2020[PDF]
Tree-Structured Policy based Progressive Reinforcement Learning for Temporally Language Grounding in Video
Jie Wu, Guanbin Li, Si Liu, Liang Lin
AAAI 2020[PDF]
InteractGAN: Learning to Generate Human-Object Interaction
--Oral
Chen Gao, si liu*, Defa Zhu, Quan Liu, Jie Cao, Haoqian He, Ran He, Shuicheng Yan
ACM MM 2020
Cross-Modal Omni Interaction Modeling for Phrase Grounding
Tianyu Yu, Tianrui Hui, Zhihao Yu, Yue Liao, Sansi Yu, Faxi Zhang, si liu*
ACM MM 2020