Journal Papers

Composing Semantic Collage for Image Retargeting
Si Liu, Zhen Wei, Yao Sun, Xinyu Ou, Junyu Lin, Bin Liu, Ming-Hsuan Yang
TIP 2018[PDF]
Correlation Particle Filter for Visual Tracking
Tianzhu Zhang, Si Liu, Changsheng Xu, Bin Liu, Ming-Hsuan Yang
TIP 2018[PDF]
Human Parsing by Weak Structural Label
Zhiyong Chen, Si Liu, Yanlong Zhai, Jia Lin, Xiaochun Cao, Liang Yang
Multimedia Tools and Applications 2018[PDF]
Robust Target Tracking by Online Random Forests and Superpixels
Wei Wang, Chunping Wang, Si Liu, Xiaochun Cao
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT) 2018[PDF]
Improved Search in Hamming Space using Deep Multi-Index Hashing
Hanjiang Lai, Yan Pan, Si Liu, Zhenbin Weng, Jian Yin
TCSVT 2018[PDF]

Conference Papers

Cross-domain Human Parsing via Adversarial Feature and Label Adaptation
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Guanghui Ren, Yu Chen, Jiashi Feng, and Jizhong Han
AAAI 2018[PDF]
Learning Adaptive Receptive Fields for Deep Image Parsing Network
Zhen Wei, Yao Sun, Junyu Lin, Si Liu
Computational Visual Media 2018[PDF]
Ensemble Soft-Margin Softmax Loss for Image Classification
Xiaobo Wang, Shifeng Zhang, Zhen Lei, Si Liu, Xiaojie Guo, Stan Z. Li
IJCAI 2018[PDF]
BeautyGAN: Instance-level Facial Makeup Transfer with Deep Generative Adversarial Network
Tingting Li, Ruihe Qian, Chao Dong, Si Liu, Qiong Yan, Wenwu Zhu, Liang Lin
ACM MM 2018[PDF]