Journal Papers

A weakly supervised method for makeup-invariant face verification
Yao Sun, Lejian Ren, Zhen Wei, Bin Liu, Yanlong Zhai, Si Liu
Pattern Recognition 2017[PDF]
Adult Images and Videos Recognition by Deep Multi-Context Network and Fine-to-Coarse Strategy
Xinyu Ou, Hefei Ling, Han Yu, Si Liu
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2017[PDF]
Objectness Region Enhancement Networks for Scene Parsing
Xinyu Ou, Ping Li, Hefei Ling, Si Liu, Tianjiang Wang, Dan Li
Journal of Computer Science and Technology (JCST) 2017[PDF]

Conference Papers

Face Aging with Contextual Generative Adversarial Nets
Si Liu, Yao Sun, Wei Wang, Renda Bao, Defa Zhu, Xiangbo Zhu, and Shuicheng Yan
ACM MM 2017[PDF]
Fast Deep Matting for Portrait Animation on Mobile Phone
Bingke Zhu, Yingying Chen, Si Liu, Bo Zhang, Jinqiao Wang and Ming Tang
ACM MM 2017[PDF]
Magic-wall: Visualizing Room Decoration
Ting Liu, Yunchao Wei, Yao Zhao, Si Liu and Shikui Wei
ACM MM 2017[PDF]
RSVP: A Real-Time Surveillance Video Parsing System with Single Frame Supervision
Han Yu, Guanghui Ren, Ruihe Qian, Yao Sun, Changhu Wang, Hanqing Lu and Si Liu
ACM MM 2017[PDF]
Time Traveler: a real-time face aging system
Lejian Ren, Si Liu, Yao Sun, JianDong, Luoqi Liu and Shuicheng Yan
ACM MM 2017[PDF]
Learning Adaptive Receptive Fields for Deep Image Parsing Network
Zhen Wei, Yao Sun, Jinqiao Wang, Hanjiang Lai, Si Liu
CVPR 2017[PDF]
Surveillance Video Parsing with Single Frame Supervision
Si Liu, Changhu Wang, Ruihe Qian, Han Yu, Renda Bao, Yao Sun
CVPR 2017[PDF]