Journal Papers

Magic-wall: Visualizing Room Decoration by Enhanced Wall Segmentation
Ting Liu, Yunchao Wei, Yao Zhao, Senior Member, IEEE, Si Liu, Shikui Wei
TIP 2019[PDF]
Fine-grained Human-centric Tracklet Segmentation with Single Frame Supervision
Si Liu, Guanghui Ren, Yao Sun, Jinqiao Wang, Changhu Wang, Bo Li, Shuicheng Yan
TPAMI 2019[PDF]
Accurate Facial Image Parsing at Real-Time Speed
Zhen Wei, Si Liu, Yao Sun, Hefei Ling
TIP 2019[PDF]

Conference Papers

Building Detail-Sensitive Semantic Segmentation Networks with Polynomial Pooling
Zhen Wei, Jingyi Zhang, Fumin Shen, Li Liu, Fan Zhu, Yi Zhou, Si Liu, Yao Sun, Ling Shao
CVPR 2019[PDF]