Journal Papers

Fine-grained Face Editing via Personalized Spatial-aware Affine Modulation
Si Liu, Renda Bao, Defa Zhu, Shaofei Huang, Qiong Yan, Liang Lin, Chao Dong
TMM 2022

Conference Papers

Language-Bridged Spatial-Temporal Interaction for Referring Video Object Segmentation
Zihan Ding, Tianrui Hui, Junshi Huang, Xiaoming Wei, Jizhong Han, Si Liu*
CVPR 2022
Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation
Zitian Wang, Xuecheng Nie, Xiaochao Qu, Yunpeng Chen, Si Liu*
CVPR 2022[PDF]
Reinforced Structured State-Evolution for Vision-Language Navigation
Jinyu Chen, Chen Gao, Meng Erli, Qiong Zhang, Si Liu*
CVPR 2022[PDF]
3D-SPS: Single-Stage 3D Visual Grounding via Referred Point Progressive Selection
Junyu Luo#, Jiahui Fu#, Xianghao Kong, Chen Gao*, Haibing Ren, Hao Shen, Huaxia Xia, Si Liu
CVPR 2022 (Oral)[PDF]
GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection
Yue Liao, Aixi Zhang, Miao Lu, Yongliang Wang, Xiaobo Li, Si Liu*
CVPR 2022[PDF] [code]